24-12-15

CLUBREGLEMENT REETSE SPURTERS 1 JANUARI 2018

logo2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT REETSE SPURTERS 2018

 

WIE WORDT CLUBKAMPIOEN?

 

1. de clubleden die in clubkledij deelnemen aan een officieel gereden rit, die gescand zijn bij
vertrek en bovendien ¾ van de afstand met de groep afleggen, ontvangen 1 punt.
2. De gids ontvangt één punt EXTRA per rit, met een maximum van 5 punten.
3. Het besturen van de volgwagen bij dagtrips geldt als deelname.
4. Voor meerdaagse ritten wordt één punt toegekend.
5. De punten uit regel 1, 2, 3 en 4 worden samengeteld. Diegene met het hoogste aantal
punten wordt clubkampioen. Bij gelijke stand hebben we 2 of meer kampioenen.
6. een rit wordt erkend als officieel gereden indien de gids(en) aanwezig is/zijn bij het vertrek.
Ook indien de rit wordt ingekort omwille van de weersomstandigheden. Minimaal dienen 5 RS
de rit te rijden.

 

De gids bereidt de rit goed voor. Door de rit te verkennen voorkom je mogelijke problemen onderweg.
Hij/zij zoekt een alternatieve weg bij grotere wegenwerken. Tijdens de rit leidt hij/zij de groep met de
nodige verantwoordelijkheid en meldt op voorhand gevaarlijke plaatsen (kruispunten, bochten,
paaltjes,...). De aanwezige bestuursleden helpen hierbij.
De gids bezorgt na de rit volgende gegevens aan het bestuur: namen van de aanwezige leden indien
er niet is gescand, gereden afstand, gemiddelde snelheid. Een kort verslag voor onze blog is altijd
prettig (doorsturen aan Peter Adriaenssens of bestuur).

 

Het dragen van de clubkledij is verplicht (zie regel één clubkampioen). Dit doen we uit respect
voor onze sponsors en de club.
Nieuwe leden voor wie nog geen kledij beschikbaar is tellen de gereden ritten gewoon mee. Zodra de
kledij ter beschikking wordt gesteld moeten ook deze nieuwe leden in clubkledij rijden.
Aan nieuwe leden wordt een waarborg van € 40,- gevraagd voor de kledij. Deze waarborg wordt
terug betaald, op het einde van het seizoen, van zodra het nieuwe lid 25 officiële ritten gereden heeft.
De waarborg wordt niet terug betaald indien men geen 25 officiële ritten heeft gereden binnen de 4
jaar na aansluiting.

 

Engagement voor uw club:
Vanaf dit jaar vragen we jullie engagement voor onze fietsclub. Het bestuur is voor allerlei activiteiten
op zoek naar uw hulp. Vele handen maken licht werk. Als iedereen een beetje meehelpt is het voor
niemand een grote opdracht. Daarom vragen we het volgende:
- Gids minimaal (meer mag ook) één rit van onze club,
- of help bij minimaal een van onze clubactiviteiten (teerfeest / BBQ / wielerwedstrijd / …) ,
- of help mee in één van de werkgroepen (sponsoring en kledij; teerfeest; ledenvergadering;…).


We willen tijdens 2018 proberen alle leden zo meer bij de club te betrekken. Alleen door de vele taken
te spreiden kunnen we blijven voortbestaan op de manier die we gewend zijn. Alvast bedankt!

. 

GEDRAGSCODE BIJ DEELNAME AAN CLUBACTIVITEITEN PER FIETS:
- Het dragen van een valhelm is verplicht!!
- Lidgeld is te betalen ten laatste voor de eerste rit van het officiële seizoen. Door het betalen van het
jaarlijks lidgeld verklaart het lid automatisch zijn akkoord met het reglement.
- Het bestuur van de Reetse Spurters is in geen enkel geval aansprakelijk voor ongevallen en schade.
- De Reetse Spurters hebben een BA verzekering afgesloten voor de groep.

- Bij een ongeval wordt eerst de eigen verzekering aangesproken. Een individuele verzekering is sterk
aan te raden. Mogelijk via KBC verzekeringskantoor Paul De Weerdt bvba Reet of de VWB.
www.vlaamsewielrijdersbond.be
- Deelname aan een clubactiviteit is uit veiligheidsoverwegingen enkel mogelijk met een - klassieke
(koers)fiets. Triatlonstuur en soortgelijke uitrustingen zijn bijgevolg niet toegelaten.
Fiets, banden en reservemateriaal dienen optimaal in orde te zijn.
- koersfietsen met elektromotor zijn enkel toegelaten in Groep 2 of 3 EN hij/zij dient steeds achterin de
groep te rijden.
- Om de veiligheid van de groep maximaal te waarborgen, is iedere deelnemer verplicht zich strikt aan
alle verkeersreglementen te houden.
Iedereen rijdt op eigen risico en brengt zijn/haar medefietsers niet in gevaar door gevaarlijke
manoeuvres.
Wij geven steeds herhaaldelijke signalen (vocaal en visueel) bij gevaarlijke situaties tot de volledige
groep op de hoogte is vb. putten in de weg, bloembakken, wegversmallingen, auto, tegenkomende
fietsers, paaltjes, dieren, etc...Raadpleeg: www.wegcode.be
- We passen onze rijsnelheid aan wanneer de verkeerssituatie dit vraagt. Vb. rijden op dijken bij druk
verkeer, slechte staat van het wegdek, algemeen druk verkeer, doorrijden van dorpskom,…
- Alle deelnemers dienen steeds de aanwijzingen van de gids op te volgen.
De gids is de enige baas tijdens de rit. Hij/zij alleen bepaalt de te volgen route. De aanwijzingen (links,rechts) worden door een armsignaal van de koptrekkers bevestigd.

- In principe wordt er in meerdere groepen gereden. Bij de ritten met een beperkte opkomst of bij
afwezigheid van een gids kan er beslist worden om in één groep te rijden aan een aangepast tempo.
- Bij de gezamenlijke start moet het tempo aangepast zijn aan groep 3 tot er gesplitst wordt. Het
aanvangstempo zal bij elke rit worden bepaald afhankelijk van de weersomstandigheden.
- De Reetse Spurters hebben respect voor het milieu en natuur: Afval (hoe miniem ook) wegwerpen in
de natuur is totaal uit den boze. Sanitaire stops vinden plaats op een publiekvrije zone. De ganse
groep wacht naast de rijbaan tot het signaal wordt gegeven om terug te vertrekken. Het splitsen
gebeurt bij voorkeur na de sanitaire stop.
- Bij pech onderweg nemen we steeds plaats naast de rijbaan en hinderen geen andere
weggebruikers.
- Gastrenners mogen een aantal (5) proefritten meerijden. Daarna dient er een keuze worden
gemaakt om al of niet lid van de club te worden. Gastrenners bij een dagtrip betalen 5 € voor de
volgwagen.
- Het bestuur kan op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer hij/zij het
reglement niet naleeft of hij/zij gehandeld heeft tegen de regels van de wet, goed fatsoen en ethisch
verantwoorde sportbeoefening. Hij/zij heeft geen aanspraak op welke vergoeding dan ook.

 

BESTUURSWERKING:

 

-        Samenstelling van het bestuur:

o   voorzitter                        Geluykens Julien (voorzitter)

o   secretaris                       Tuyteleers Ludo (secretaris)

o   schatbewaarder             Proost Richard (penningmeester)

o   bestuurslid                     Elsen Walter (bestuurslid)
bestuurslid                   Van Der Auwera Erik (bestuurslid)
bestuurslid                   Fredje Mortelmans (kledij)
bestuurslid                   Vermylen Dieter (bestuurslid)
bestuurslid                   Voet Wim (bestuurslid)

      bestuurslid                    Peeters Raf (scanning en afwezigheden)

bestuurslid                   Patteet Geert (reizen)

 

-        Het bestuur kan bestaan uit 12 leden.

-        Elk jaar zijn er 2 bestuursleden aftredend.

-        Kandidaturen voor de beschikbare plaatsen als bestuurslid in 2018, moeten bij de voorzitter toekomen vóór 31 december 2017.

-        De huidige bestuursleden mogen zich opnieuw ter beschikking stellen.

-        Indien meerdere kandidaten zich melden, zal de verkiezing van het nieuwe bestuurslid plaatsvinden op de algemene ledenvergadering begin 2018.

 

 

Het bestuur.

 

 

 

16:47 Gepost door De Reetse Spurters. in F - Clubreglement | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |